Kenji AIHARA
design and its aroundings.

gendai yamagata ko complete book set

2020-   book (binding system)

planning: Natsunosuke MISE (tohoku university of art & design), Kenji AIHARA (tohoku university of art & design)
letterpress coordination: Mitsuhiro KIKUCHI (analog)
cover photo: Yu KUSANAGI (akita university of art)
binding design: Mitsuhiro KIKUCHI (analog), Kenji AIHARA (tohoku university of art & design)
art direction / design: Kenji AIHARA (tohoku university of art & design)
client: Yamagata Biennale, Q1 inc.

14 color variation: beni-yuki, azami, nibu-hiwa, shiro-nezumi, nando, kusa, gunsei, anzu, budo, kurumi, koi-ai, beni, kon, enji

photo: Haruko MIURA (halkong)

gendai yamagata ko complete book set